Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous kokoustettiin maanantaina 26.2.2018 Pyymäen Konditorian kabinetissa.
Kokous sujui leppoisassa hengessä ja kävimme hyviä keskusteluja tulevasta toiminnasta ja uusista mahdollisista kuvioista.

Säännöissä määrätyt asiat käytiin läpi järjestyksessä ja sääntöjen määrämällä tavalla.
Puheenjohtajana jatkaa Risto Syrjä samoin kuin koko muu hallitus entisissä tehtävissään.

 

Vuosikokouskuulumisia

Kameraseuran vuosikokous kokoustettiin keskiviikkona 26.4.2017 Pyymäen konditorian kabinetissa.
Kokous sujui mallikkaasti ja uusi hallitus ja muut toimihenkilöt on valittu uusin tehtävin.

Puheenjohtaja vaihtui ja yhdistystä viime vuodet luotsannut Anna Nieminen vaihtui Risto Syrjään.
Varapuheenjohtajana aloittaa Paavo Haapamäki joka toimii myös yhdistyksen jäsensihteerinä hoidellen jäsenasioita.
Muut hallituksen jäsenet ovat Markku "Mäsi" Mäkinen ja Petri Niittymäki.

Yhdistyksen taloutta hoitelee rahastonhoitajana Jaana Haapamäki

Tästä on hyvä uusin mielin ja ideoin jatkaa eteenpäin :)

 T: Risto Syrjä, puheenjohtaja


Vammalan Kameraseuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vammalan Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta harrastelijavalokuvaukseen sen kaikissa muodoissa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia; toimeenpanee valokuvanäyttelyitä, valokuvauskilpailuja ja -retkiä sekä alan opintotilaisuuksia jäsenilleen.

3. Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa varsinaisen- ja kannattavan jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta – erikseen kummallekin jäsenryhmälle – päättää vuosikokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

5. Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja joku muu hallituksen nimeämä toimihenkilö kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä tulee olla toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi viikko (1) ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään helmikuussa.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällaisessa tapauksessa kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Jäsen voi antaa toiselle jäsenelle valtakirjan edustaa itseään yhdistyksen kokouksissa. Sekä valtakirjan antajan että saajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet-sivustolla.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 4. esitetään hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestys
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 10. valitaan hallituksen muut jäsenet
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti esitetyt asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta, että hallitus ehtii sen käsitellä ja että asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12. Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä valokuvauksen edistämiseksi sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. Muuta
Muutoin noudatetaan Suomen lakia ja mitä laki yhdistyksistä määrää.


(Säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 2016, PRH 12.04.2017, DRno: 2017/510040Y )
Kameraseuran vanhat säännöt

Vammalan Kameraseuran vanhat säännöt


Yhdistyksen nimi on Vammalan Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Vammalan kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja retkeilyjä, sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen.


Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseniä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.


Varsinaiset ja kannattavat jäsenet, maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kunniajäsen ei maksa vuosimaksua. Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Varsinaisen tai kannattavan jäsenen, joka ei ole suorittanut kahden viimeksi kuluneen vuoden vuosimaksujaan, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Yhdistyksen toimintavuosi- ja tilivuosi on kalenterivuosi; tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi.


Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset johtokunta saattaa jäsenten tietoon paikallisen lehden välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, muihin kokouksiin samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

10§
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
• esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto
• päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
• päätetään seuraavan toimintavuoden vuosimaksun ja liittymismaksun suuruus
• hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
• valitaan johtokunnan erovuoroiset jäsenet
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön hän siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.

12§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan päätös, joka on tehty yhdistyksen vuosikokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 3/4 äänten enemmistö.

13§
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi silla tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin maarataan. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistö kannattaa.

14§
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

VSK FB LogoVammalan Kameraseura on nyt myös Facebookissa.
Liity ryhmään osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/1530205347223536/

Go to top