Vammalan Kameraseuran vanhat säännöt


Yhdistyksen nimi on Vammalan Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Vammalan kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja retkeilyjä, sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen.


Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseniä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.


Varsinaiset ja kannattavat jäsenet, maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kunniajäsen ei maksa vuosimaksua. Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Varsinaisen tai kannattavan jäsenen, joka ei ole suorittanut kahden viimeksi kuluneen vuoden vuosimaksujaan, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Yhdistyksen toimintavuosi- ja tilivuosi on kalenterivuosi; tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi.


Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset johtokunta saattaa jäsenten tietoon paikallisen lehden välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, muihin kokouksiin samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

10§
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
• esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto
• päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
• päätetään seuraavan toimintavuoden vuosimaksun ja liittymismaksun suuruus
• hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
• valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
• valitaan johtokunnan erovuoroiset jäsenet
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön hän siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.

12§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan päätös, joka on tehty yhdistyksen vuosikokouksessa ja jota on kannattanut vähintään 3/4 äänten enemmistö.

13§
Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi silla tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin maarataan. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistö kannattaa.

14§
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.